S cieľom získať tie ideálne a najlepšie komunikačné riešenia,

Na Slovensku pôsobíme od roku 2005. Komunikujeme v slovenskom a anglickom jazyku.
Sme agentúra, ktorá poskytuje správne, inovatívne a zároveň kreatívne písanie.

adresný    cieľavedomý    cielený    empatický    novátorský    tvorivý

Vaša vlastná správa alebo posolstvo

nie sú postačujúce alebo vhodné,

aby boli použité pre vašu stratégiu?

Používate tie správne slová, aby vaša

písomná komunikácia bola správne

pochopená a zároveň použila vhodný

štýl, formuláciu a syntax?

Súčasťou našich aktivít je korektúra textov a prekladateľské služby.

Tvorivým a novátorským písaním

podporujeme

a zdôrazňujeme

vaše vlastné myšlienky.

Ak potrebujete objasniť či vysvetliť

informáciu, myšlienku alebo sa dostať

bližšie k vášmu partnerovi, môžeme

vás v tom podporiť.

Správne osloviť vašich potencionálnych

zákazníkov alebo partnerov novým,

inovatívnym a cieleným spôsobom

je typická úloha pre accent writing agency.

.accent writing agency

vám poskytne na mieru šité

komunikačné riešenia

v slovenskom

a anglickom jazyku.

.accent writing agency

úzko spolupracuje

so svojimi klientmi.

PrekladateĽské služby poskytujeme

vo všetkých svetových jazykoch.

Kontakt
Adriána Lajdová +421 908 755 708

ADRESA

.accent writing agency

Bartoškova 3

831 04 Bratislava 3

Slovakia

TELEFÓN

+421 (2) 5557 3100

MAIL

accent@writingagency.sk

Nájdete nás na sociálnych sieťach.

© Copyright 2016 .accent writing agency

Designed by COKUKAŠ